algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BLOOM Recordings

Artikel 1 : Algemeen.

Voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, zullen de volgende voorwaarden en condities van toepassing zijn op aanbiedingen, overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en transacties, aangegaan door en met BLOOM Recordings met betrekking tot: de verkoop van muziekinstrumenten en muziek- en lichtapparatuur, zowel nieuw als gebruikt, de verhuur van geluids- en lichtsystemen, de huur van de studio, voor de vervaardiging van geluidsopnamen en geluidsdragers, bewerkingen daarvan, de levering van materialen dan wel het verlenen van diensten in de ruimste zin des woords, al dan niet in verband met die opnamen of geluidsdragers, het organiseren van evenementen en in bemiddelen tussen organisatoren en artiesten, het geven van opleidingen en cursussen op het gebied van voornoemde zaken of zijdelings verwante zaken.

Artikel 2 : Definities.


De persoon die, of het bedrijf dat de opdracht plaatst dan wel de persoon of het bedrijf namens wie de opdracht door een derde wordt geplaatst.
B. Opdracht :
De schriftelijk vastgestelde afspraak tot het leveren van diensten, vallend binnen de bedrijfsomschrijving zoals vermeld in de akte van BLOOM Recordings  geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 14118274) .
C. Opname(n):

D. Producties:
Alle door BLOOM Recordings verleende diensten met betrekking tot vervaardiging van geluidsdragers zoals bijvoorbeeld CD, Cassette, Minidisc, DAT, CDR, Videotape, DVD, Blu-Ray enzovoort in welke oplage dan ook. Verzorging van bijbehorende zaken als drukwerk, lithografie, ontwerp, fotografie inbegrepen. Voorts alle diensten die indirect betrekking hebben op de vervaardiging, de afzet, promotie maar ook de inhoud van het geheel, zoals management, coaching, reclame, distributie en inhoudelijk: componeren, arrangeren, uitvoeren en produceren.
E. Aanbiedingen :
Een vrijblijvend aanbod.

Artikel 3 : Toepasselijkheid van de bepalingen. Artikel 4 : Opdracht en Opdrachtacceptatie. Artikel 5 : Verbintenis van partijen.Artikel 6 : Annulering van een opdracht.Artikel 7 : Vermindering c.q. vermeerdering van het overeengekomen bedrag.Artikel 8 : Betaling.Artikel 9 : Aansprakelijkheid.Artikel 10 : Overmacht.Artikel 11 : Het niet nakomen van de bepalingen.Artikel 12 : Copyrights, Mechanische rechten, etc. Artikel 13 : Geldigheid.

Wanneer om welke reden dan ook, een bepaling of een deel daarvan buiten werking treedt, blijven de rest van deze voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 14 : Toepasselijk recht.

Op deze bepalingen is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen voortvloeiend uit deze bepalingen of verband houdend met deze bepalingen zal dit voorgelegd worden aan een rechter naar keuze van BLOOM Recordings.

 

©2009 BLOOM Studios, all rights reserved // algemene voorwaarden // dev:emaux